Πρακτικά Κοινότητας (1932-1940)

2 Μαρτίου  1932

.. διασκεψάμενον δια την επιβολήν φόρου και τιμήν χονδρικής πωλήσεως παραγωγής Γλεύκους δια το έτος 1931-32.  Απεδέξατο παμψηφεί την τιμήν μεν τις χονδρικής πωλήσεως  4 τέσσαρας δραχ κατ’ οκάν, φορολογικόν δε όριον 2 % επί τοις εκατόν συμφώνως τω Νόμω. Εφ΄ω συνετάγη η παρούσα πράξις και αναγνωσθείσα υπογράφεται παρά πάντων νομίμως.

 20 Απριλίου 1932

.. και διασκεψάμενον δια την απαγόρευσιν της εισόδου αιγοποιμνίων εις θέσιν ξηροκάμπι ως  ούτω διεχωρίσθη δια της 12ης Απριλίου 1932 απόφασης του Ειρηνοδικίου Τανίας και Δολιανών, επεδέξατο παμψηφεί τα εξής.

Απαγορεύεται η είσοδος παντός ζώου εις την ως άνω περιφέρειαν.

2 Αυγούστου 1932

Κοινοτικόν Συμβούλιον Ελάτου του Καστρίου τέως δήμου Τανίας <Κυνουρίας>Συνελθόν σήμερον … εις συνεδρίασιν κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού Δημητρίου Γ. Παπαϊωαάννου, όπως συσκεψάμενον αποφανθεί περί  του τι δέον γενέσθαι δια την ύδρευσιν των κατοίκων της Κοινότητος ταύτης και την άρδευσιν των κτημάτων αυτών. Αφού εις την διάθεσιν της Κοινότητας από πολλού χρόνου υπάρχουν υδροσωλήνες αξίας δραχ. τριακοσίων χιλιάδων προμηθευθέντες μερίμνη των εν ταις Ηνωμέναις Πολιτείες της Αμερικής διαμενόντων συγχωριανών μας, οίτινες εσχάτως περιελθόντες εις οικονομικάς στενοχωρίας λογω της παγκοσμίου κρίσεως αδυνατούσι να συνεισφέρωσι προς αποπεράτωσιν του έργου τούτου και την προς τούτο δαπάνη την απαιτηθησομένην δια την διοχέτευσιν του ύδατος του πηγάζοντος εκ της θέσεως Αυραίννα απεχούσης του χωρίου Έλτος περί τα 1500 μέτρα. Ακούσαι του προέδρου αυτού αναπτύξαντος  και προφορικώς ότι το έργο τούτο .. δεν δύναται να αχθεί  εις πέρας άλλως ή δια κυβερνητικής αρωγής, συντρεχούσης προς τούτο  και της κοινότητος καταβαλούσης δια των κατοίκων αυτής και προσωπικήν εργασίαν ουχί κατωτέρας των δραχμών τριακοσίων χιλιάδων όστις και η αξία των υδροσωλήνων.

8η Αυγούστου 1932

εμφανισθείς ο νόμιμος διορισθείς υδρονομεύς της Κοινότητος Ελάτου … Νικόλαος Ανδ. Μερκούρης και επί παρουσία του Προέδρου και του Γραμματέως  έδωκεν τον νόμιμον όρκον ως εξής Ορκίζομαι εις το όνομα της ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος να φυλάξω πίστιν εις την πατρίδα και το Δημοκρατικόν Πολίτευμα υπακούοντας εις το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους και θα εκτελώ τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα της ανατεθείσης μοι υπηρεσίας.

Ιούνιος 1933     Άκουσαν

Του προέδρου αυτού εισηγηθέντος δια την επιβολήν προσωπικής εργασίας εις τους άρρενας της ημετέρας κοινότητας και εις τους ημιόνους και όνους και προτείνει όπως εγκρίνει την ως άνω επιβολή 4 ημερομισθίων εις τους άρρενας οι συμπληρώσαντες το 18 έτος της ηλκίας μέχρι του εξηκοστού και 2 ημερομίσθια εις τους ημιόνους και όνους. Και το αντίτιμον εις τους μη εργασθένατς ως εξής 70 δια τους άνδρας και δραχ 50 δια τα κτήνη..Συσκεφθέν Αποφαίνεται υπέρ της προτάσεως του κ. Προέδρου παμψηφεί…..

19 Σεπτεμβρίου 1933

Κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου αυτού Παναγιώτου Δ. Αθανασούλια

Ακούσαν
Του προέδρου αυτού εισηγηθέντος περί του διορισμού επιτροπής, δια την εξεκρίβωσιν της γεωργικής παραγωγής Γλεύκους δια την χρονικήν περίοδον 1933-34 προτείνει όπως δορισθώσιν οι κ.κ. Παναγιώτης Β. Σιούτος αγροφύλαξ και Ιωάννης Γ. Λυμπέρης βοηθός αγροφύλακος και οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γ. Κατερίνην,  Γεωρ. Αθ. Αθανασούλια κτηματίαι άπαντες κάτοικοι της ημετέρας κοινότητας….

26 Μαρτίου 1934

Του Προέδρου αυτού εισηγηθέντος περί της επικυρώσεως των πρακτικών της ενεργηθείσης δημοπρασίας των φόρων των σφαζομένων ζώων της χρήσεως 1934-35. Προτείνει την έγκριιν αυτής και επ’ ονόματι του τελευταίου πλειοδότου Αγγελή Β. Παπαϊωάννου εκ δραχμών επτακοσίων δέκα αριθ.<710>

…..1935

Ο Πρόεδρος εκθέτει την αθλίαν κατάστασιν των κοινοτικών οδών κ.τ.λ. και προτείνει την καταβολήν προσωπικής εργασίας 4 ημερών δια το αυτόν οικονομικόν έτος 1935-36 προς συντήρησιν οδών και συνέχισιν της κατασκευής της αμαξιτής οδού Ελάτου Τερτσεράς.…. Της εργασίας ταύτης ουδείς  εξαιρείται εκτός των εχόντων ηλικίαν 60 ετών συπελπληρωμένην, οι οποίοι όμως μόνον αν είναι άποροι απαλλάσσονται. Επίσης οι άποροι και ανίκανοι προς εργασιών ένεκα παθήσεως απαλλάσσονται. Τέλος εξαιρούνται οι δημόσιοι και Κοιν. Υπάλληλοι, οι μη έχοντες όμως ακίνητη περιουσίαν  εις την Κοινότητα.

8 Μαϊου 1936

Άκουσαν του προέδρου αυτού εισηγηθέντος όπως το κοινοτικόν Συμβούλιον προβεί εις τον διορισμόν πληρεξουσίου δικηγόρου της κοινότητος ημών του Γρηγορίου Π. Γρηγορίου δια την λήψιν προσωρινών μέτρων εναντίον του Ιωάννου Ν. Καραπάνου κ.λ.π. κάτοικον Αγιόυ Νικολάου καταστρέφοντος τον Κοινοτικόν κεντρικόν υδραύλακα και εμποδιζόντων ούτω της ελευθέρας προς την Κοινότητα Ελάτου ροήν των αρδευτικών  υδάτων.

1 Νοεμβρίου 1937

Ακούσαν του Προέδρου αυτού εισηγηθέντος περί της απαλάξεως εκ των καθηκόντων του αγροφύλακος Θεοδώρου Πρωτοπαπά και συμφώνως της υποβληθείσης αιτήσεως του και την παράτασιν της θητείας του βοηθού αγροφύλακος Ιωάννου Λ. Γεωργάκη καθ’ όσον αύτος αποδέχεται και τυγχάνει ο καταλληλότερος δια την φύλαξιν της αγροτικής ημών περιοχής και με αντιμισθίαν Δραχμάς εννεακοσίων <900> μηνιαίως.

4 Μαϊου 1940

Ακολούθως ο Πρόεδρος λαβών τον λόγο προτείνει όπως  τα μέλη της Δ.Ε. εγκρίνουσι τον συνταχθέντα προϋπολογισμόν της καθ’ ημάς Κοινότητας του οικονομικού έτους 1940-41 με έσοδα δρχ. είκοσι τέσσαρας χιλιάδας πεντακοσίας <24.500> και έξοδα Δέκα οκτώ χιλιάδας πεντακοσίας είκοσι πέντε<18.525>

2 Ιουνίου  1940

Επειδή ανάγκη παρίσταται της ρυθμίσεως  της αρδεύσεως εις την περιοχήν Ελάτου προς αποφυγήν συγκρούσεων και διαπληκτισμών και προς δικαιοτέραν διανομή των υδάτων

Δια ταύτα …αποφαίνεται

1)‘Οπως  ακολουθείται η εξ συνηθείας καθιερωμένη σειρά κατά την άρδευσιν και να μην παραβιάζεται

2) Όστις δεν καταβάλει τα τέλη της προηγούμενης αρδεύσεως εις τον υδρονομέα να δύναται να μην παρέχεται ύδωρ εις αυτόν κατά την κρίσιν του υδρονομέως.

3) ορίζεται χρόνος αρδευτικής περιόδου από 15 Μαϊου μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους

4) Ορίζει όπως μη έχωσιν δικαίωμα αρδεύσεως από 1938 και εντεύθεν νεοανοιχθέντα περιβόλια

5) Ορίζει αριθμόν υδρονομέων  ένα και αντιμισθίαν αυτού 4.500 δραχμάς δι’ ολόκληρην την αρδευτικήν περίοδον.